Duurzame energiecentrale in Sévaré, Mali (2013)

Over het verslagjaar 2012 is beschikbaar € 2.694,-

De werkgroep heeft gekozen voor een kleine duurzame energie centrale voor het Centre Informatique in Sokoura, een gemeente gelieerd aan de plaats Sévaré (bij Mopti) in Mali.
Het Centre Informatique is een initiatief van Willem Snapper en de jeugd van Sokoura. Doelstelling is een centrum waar jongeren maar vooral meisjes zich kunnen vormen in computergebruik en internet. Vereniging “Association Des Jeunes Pour Le Dévellopment” A.J.DEV runt dit Centre en huurt de ruimte waar studenten en jongeren uit de omgeving op 10 pc's van computers en het internet gebruik kunnen maken.

Mopti ligt in Mali, op de rand van de Sahara in West Afrika en dit stadje ligt op de plek waar de rivieren de Bani en de Niger bij elkaar komen. Het is er dan ook een drukte van belang, de lading van vrachtwagens wordt overgeladen in ranke boten, passagiers schepen zich in voor een tocht naar Tombouctou en Gao, of de andere kant op naar Djenné en Ségou. Het is altijd een kleurig schouwspel, een lust voor het oog. Alle verschillende stammen komen hier bij elkaar, de Bambara, de Dogon, Bozo, Bobo, Sonrai, Touareg, Peul en andere.
Sévaré ligt 12 km van Mopti, de twee stadjes horen bij elkaar. Samen hebben ze ongeveer 110.000 inwoners.

Regelmatig kan het centrum langere tijd niet gebruikt worden omdat de stroom nogal eens uitvalt. Met een eigen centrale op wind- en zonne-energie wordt men onafhankelijker van het electriciteitsnet.

Doelstelling is een energie-centrale die bestaat uit een set zonnecellen en een kleine windturbine, aangesloten op accu’s en compleet met omvormer en regelaar. Deze komen op het dak van het gebouw te staan. Het is nog niet duidelijk hoe de configuratie eruit komt te zien, dat is afhankelijk van de offertes die nog niet allemaal binnen zijn. Plan is dat dit binnen 3 weken wel duidelijk is, waarna wij dit aan het bestuur Meerwind laten weten.

Eigenaar van de installatie wordt de vereniging “Association Des Jeunes Pour Le Dévellopment” A.J.DEV (de verenigingspapieren ontvang ik deze week)

Willem Snapper is een Nederlander die daar woont. Hij heeft de ‘stichting Mopti’ opgericht. De bedoeling is dat hij hier een project van maakt, waarbij (hopelijk) lokale technische scholen worden ingezet die de molen kunnen maken en de elektrische installatie kunnen bouwen. En na ingebruikname ook kunnen onderhouden. Willem wordt de uitvoerder van dit project.


Onderstaande is uit de site van mopti.

 

Meerjarig beleidsplan Stichting Mopti
De Stichting is opgericht 24 april 2006 te Woerden en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34247083.

Algemene doelstelling: De Stichting Mopti heeft ten doel de armoedebestrijding in en de ontwikkeling van Mali in Afrika en alles wat met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verwerven van fondsen voor projecten ten behoeve van de armoedebestrijding en de ontwikkeling van Mali in Afrika.

Specifieke doelstelling: Willem Snapper, penningmeester van de Stichting is in december 2006 aangekomen in Sévaré, in de omgeving van Mopti om zich daar bezig te houden met door hem samen met de plaatselijke bevolking te ontwikkelen projecten. Deze projecten moeten de aan de doelstelling van de Stichting voldoen, om in aanmerking te komen om door de Stichting te worden gefinancierd.

Het bestuur: Het bestuur bestaat uit drie personen en is als volgt samengesteld:
voorzitter: Jan Vonk, secretaris: August Baks, penningmeester: Willem Snapper

Het bestuur beslist bij algemene meerderheid van stemmen over de keuze van de projecten.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst. Eventueel kan aan bestuursleden of aan mensen die de stichting behulpzaam zijn een onkostenvergoeding worden toegekend. De penningmeester maakt jaarlijks een overzicht van de kosten van de uitgevoerde en de in uitvoering zijnde projecten, benevens een financieel jaarverslag.

De stichting tracht financiële middelen zoveel mogelijk bij elkaar te krijgen langs elektronische weg, door legaten, via acties en andere donaties. Het gehele bezit zal worden aangewend voor het realiseren van projecten, er is derhalve geen vast vermogen.

De projecten: Begonnen is in het jaar 2007 met het project climatiseurs voor het plaatselijk ziekenhuis in Sévaré, Maternité Mopti-Gavardo om de werkomstandigheden voor artsen en medisch personeel en de omstandigheden voor patiënten te verbeteren. Dit project is medio 2007 tot volle tevredenheid van alle medewerkenden geheel volgens de voorgestelde begroting afgerond.

In juni 2007 is begonnen met de ontwikkeling van voorlopig een tweetal tuinenprojecten. Er is eerste onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en momenteel wordt de financiële haalbaarheid onderzocht. Als deze projecten voldoen, volgen er mogelijk meer, aangezien de bevolking bijzonder enthousiast is en dit soort initiatieven met alle beschikbare handen aangrijpt om hun schamele levensomstandigheden te verbeteren.

Verslaglegging in 2014: Dit project heeft helaas met ernstige problemen te kampen. Er is sprake van pech met het materiaal, veel te snelle slijtage door het ongunstige klimaat, maar ook van problemen in het centrum zelf: vertrek van betrokken mensen en verminderde belangstelling voor de geboden diensten. Er wordt op dit moment getwijfeld aan de levensvatbaarheid van het centrum.


Derde Wereld Projecten

↑ Top