Windenergie: Wat weten de bewoners van de Haarlemmermeer hier van?

Met deze onderzoeksvraag1 gingen groepen leerlingen uit 4V1 en 4V2 van het Herbert Visser College uit Nieuw-Vennep aan de slag in het kader van het vak Maatschappijleer. Naast het zelf verzamelen van relevante informatie hielden de leerlingen ook een enquête over dit onderwerp onder de bewoners van de gemeente Haarlemmermeer. De stellingen voor de enquête waren opgesteld door hun docent, Koen Keunen. Alle groepen vatten hun bevindingen samen in een PO2, met aan het einde een conclusie en aanbevelingen.

Wat hebben de leerlingen onderzocht?

Zelfstandig onderzochten de leerlingen wat de voor- en nadelen zijn van diverse manieren van energie opwekken. Aan de orde kwamen onder andere Kernenergie, Zonne-energie, Waterkracht en Windenergie. Over fossiele brandstoffen3 was de algemene conclusie dat het gebruik hiervan maar beter kan stoppen: de bronnen hiervoor beginnen op te raken en gebruik veroorzaakt milieuschade. Leerlingen beseffen dat de voor- en nadelen van de verschillende energiebronnen veel stof tot discussie opleveren. Vooral bij de politieke partijen leven er veel ideeën hoeveel geld ze nu in welke energievorm moeten investeren.

Eva Lindeboom, Meike Meirmans en Eline Visser(4V1) Manon Gabel en Loes Vonk (4V2)

Voorbeelden onderzoek

Elk groepje deed ook een eigen onderzoek onder inwoners van de Haarlemmermeer. Ze stelden zelf hiervoor een onderzoeksvraag vast, met deelvragen. Door interviews met de bewoners kwamen ze veel meer te weten over hun specifieke onderzoeksvraag. Twee voorbeelden van een eigen onderzoek zijn: “In hoeverre staan volwassenen in Nieuw Vennep open voor MEER windenergie?” en “Wat zou de meest geschikte plek zijn voor het plaatsen van een windmolen?”
Maar hoe kijkt de gemiddelde bewoner van de Haarlemmermeer nu aan tegen deze windenergie? Alle reden om op pad te gaan met een enquête, en de nodige kennis over windenergie, en dit te onderzoeken.

De enquête

De leerlingen hebben bijna 700 mensen geïnterviewd over wat zij van windenergie vinden en hun kennis hierover. Twintig enquêtes per leerling: dat betekent dat heel wat familie, buren en vrienden van de leerlingen zijn benaderd voor het invullen. Tien stellingen over energie vormden de basis van de enquête. De proefpersonen konden op een schaal van vijf aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens waren. Enkele stellingen: “De maatschappij moet snel meer duurzame energie gebruiken”, “Tien jaar geleden dacht ik negatiever over windenergie dan nu” en “De gemeente moet een voorbeeldrol spelen bij windenergie gebruik”. Alleen al deze stellingen zorgden voor leuke en interessante gesprekken tussen de leerlingen en de proefpersonen. De verwerking van alle gegevens en het interpreteren ervan was een reuzeklus voor de leerlingen.

Resultaten

Opvallend veel proefpersonen wisten weinig over duurzame energie en windenergie, of hadden een onjuist beeld. Pas toen de leerlingen in gesprek gingen en meer uitleg gaven wat deze vorm van energie betekent, werden mensen positiever hierover. Dat lijkt erop te duiden dat er behoefte is aan goede, eerlijke voorlichting over windenergie. Een van de aanbevelingen uit de PO’s luidt dat de gemeente Haarlemmermeer hierin een rol kan spelen. Bijvoorbeeld door goede voorlichting te geven, die mensen helpt een bewustere keuze voor duurzame energie te maken.
De leerlingen zijn van plan de resultaten van dit onderzoek in een brief naar de Provincie Noord-Holland te sturen, om de provincie te laten weten hoe bewoners van de Haarlemmermeer naar windenergie kijken.

De PO’s

Docent Koen Keune heeft alle PO’s bekeken en uit elke klas is één rapport als beste uit de bus gekomen. Uit 4V1 was dit het PO van Eva Lindeboom, Meike Meirmans en Eline Visser het beste en uit 4V2 dat van Manon Gabel en Loes Vonk.

Voorzitter van Meerwind op bezoek bij het HVC

Op donderdag 21 januari bracht Meerwind een bezoek aan het HVC. Als opdrachtgever voor deze onderzoeksvraag ben je uiteraard nieuwsgierig hoe het is gegaan, en wat de conclusies en aanbevelingen zijn. Voorzitter Bert van Noord ging met beide klassen in gesprek. Hij roemde hen vooral voor het feit dat de leerlingen met heel veel betrokkenheid en aandacht deze onderzoeksvraag hebben uitgewerkt. Ook verzocht hij beide groepjes om tijdens het openbare deel van de Algemene Ledenvergadering van Meerwind – op 20 april a.s. – een presentatie te geven over hun PO. Daartoe waren zij zeker bereid!

[1] Initiatiefnemer van deze onderzoeksvraag was de Coöperatieve Windenergievereniging Meerwind.
[2] Een PO is een soort rapport, voor een cijfer.
[3] Fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkolen.

auteur: Dirma Nagelhout

↑ Top